Zpráva o legislativních aktivitách poslaneckého klubu KSČM v Poslanecké sněmovně PČR

19. 10. 2017

Úvodem: Předkládaná zpráva podává informaci o legislativních aktivitách poslaneckého klubu KSČM za 7. volební období Poslanecké sněmovny PČR.

            V uvedeném období bylo Poslanecké sněmovně předloženo celkem 652 návrhů zákonů, z toho 232 poslaneckých návrhů (35,6 %). Z tohoto počtu bylo poslaneckým klubem KSČM předloženo 39 návrhů (16,8 %) a na dalších 30 návrzích (12,9 %) se poslanci KSČM podíleli jako spolupředkladatelé. Z 39 návrhů zákonů předložených poslaneckým klubem KSČM nebylo projednáno 23 návrhů (58,9 %).

Bližší informace vyplývají z údajů uvedených v příloze č. 1.

Legislativa

            Legislativní činnost klubu a jednotlivých poslanců se v průběhu celého funkčního období odvíjela jak od legislativního plánu klubu, tak od legislativního plánu vlády
a předkládaných vládních návrhů, na které je nezbytné reagovat případnými pozměňovacími návrhy. V průběhu posuzovaného období byla legislativní činnost klubu přizpůsobována systému přípravy programu jednotlivých schůzí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na program jednotlivých schůzí byly přednostně zařazovány vládní návrhy a až následně návrhy poslanecké. Z nich pak bylo upřednostňováno projednávání návrhů z řad poslanců vládní koalice. Návrhy předkládané poslanci opozičních stran, a tedy i návrhy KSČM, byly zařazovány na jednotlivé schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s velkou časovou prodlevou. Po otevřené a oprávněné kritice předsedy klubu na několika schůzích Poslanecké sněmovny se situace zlepšila, avšak bez výrazného efektu. Přestože byly návrhy klubu na programy schůzí Poslanecké sněmovny zařazovány, byly buď zamítány v 1. čtení, nebo k jejich projednání vůbec nedošlo (vid údaje uvedené v úvodu). Šlo o zcela zjevnou strategii vládní koalice blokovat poslaneckou iniciativu a prosazovat pouze vládní návrhy.

            Klub KSČM a jednotliví poslanci na situaci v Poslanecké sněmovně reagovali prosazováním svých legislativních aktivit formou pozměňovacích návrhů do předkládaných vládních návrhů, popřípadě v předkládání návrhů společně s ostatními opozičními poslanci ve společně předkládaných návrzích.

Závěr

            Poslanecký klub KSČM velmi pozitivně zareagoval na změnu týkající se programů schůzí s cílem naplnit prioritní úkoly. Vzhledem k situaci, která v Poslanecké sněmovně vznikla, lze považovat legislativní aktivity klubu za pozitivní.

V souhrnu se klub KSČM podílel 29,7 % na předkládaných poslaneckých návrzích z jejich celkového počtu.

Přílohy

č. 1 – Přehled návrhů zákonů předložených klubem

č. 2 – Přehled návrhů, u nichž byli poslanci KSČM spolupředkladateli

P ř í l o h a   č. 1

 Přehled o předložených návrzích zákonů klubem

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ST 5)

posunutí účinnosti občanského zákoníku o rok (od 1.1.2015)

předložen PS 30.10.2013

nebylo zařazeno na program schůze PS

Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České

a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky
a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (ST 21)

navrhováno zrušení pro jejich překonání a rozpor s ústavním pořádkem

předložen PS 28.11.2013

zařazen na program 6. schůze PS (4.-18.2.2014) - zamítnut v 1. čtení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (ST 59)

k státnímu svátku dne 17. listopadu se navrhovalo doplnit Mezinárodní den studentstva – šlo o znovunavrácení původního významu svátku

předložen PS 12.12.2013

zařazen na program 6. schůze PS (4.-18.2.2014) - zamítnut v 1. čtení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (ST 60)

úprava problematiky tzv. sociálního stipendia včetně navýšení jeho výš na 2.100,- Kč

předložen PS 12.12.2013

zařazen na program 6. schůze PS (4.-18.2.2014) – projednán v 1. čtení

na 19. schůzi PS (21.10.-7.11.2014) – projednán ve 2. čtení

na 23. schůzi PS (2.-22.12.2014) - zamítnut ve 3. čtení

Návrh ústavního zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi

a náboženskými společnostmi (ST 66)

předložen PS 19.12.2013

zařazen na program 6. schůze PS (4.-18.2.2014) – projednávání odročeno

pokračování projednávání na 7. schůzi PS (18.-26.3.2014) – zamítnut v 1. čtení

Návrh ústavního zákona o referendu (ST 116)

naplnění Ústavou deklarovaného přímého výkonu státní moci lidem (čl. 2 odst. 1 a 2)

předložen PS 5.2.2014

zařazen na program 7. schůze PS (18.-26.3.2014) - zamítnut v 1. čtení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (ST 118)

navrhována úprava způsobu placení příspěvku do fondu České kanceláře pojistitelů za nepojištěné vozidlo

předložen PS 7.2.2014

zařazen na program 8. schůze PS (29.4.-15.5.2014)

schválen na 23. schůzi PS (2.-22.12.2014) – uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 351/2014 Sb.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (ST 126)

cílem zrušení zdravotnických poplatků

předložen PS 18.2.2014

zařazen na program 8. schůze PS (29.4.-15.5.2014) – neprojednán

znovu zařazen na program 25. schůze PS (20.1.-13.2.2015) – projednávání bylo v 1. čtení přerušeno

pokračování projednávání na 26. schůzi PS (10.3.-10.4.2015) – zamítnut v 1. čtení

ke zrušení poplatků došlo vládním návrhem (uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 109/2014 Sb.) – zůstal však ve hře poplatek za pohotovost, který byl navrhován též ke zrušení - neřešeno

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (ST 188)

rozšíření důvodů zániku mandátu poslance a senátora

předložen PS 29.4.2014

zařazen na program 10. schůze PS (10-20.6.2014) – neprojednán

znovu zařazen na program 23. schůze PS (2.-22.122014) - neprojednán

znovu zařazen na program 26. schůze PS (10.3.-10.4.2015) kde došlo k přikázání Ústavně právnímu výboru – ten 11.6.2015 přerušil projednávání

projednávání dále nepokračovalo

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ST 225)

úprava pravidel a účelu exekučního řízení, ochrana povinného a třetích osob

předložen PS 10.6.2014

zařazen na program 17. schůze PS (16.9.-1.10.2014) – neprojednán

znovu zařazen na program 23. schůze PS (2.-22.12.2014) – neprojednán

znovu zařazen na program 33. schůze PS (6.-27.10.2015) – projednávání bylo přerušeno

pokračováno v projednávání na 42. schůzi PS (1.-23.3.2016) - zamítnut

Návrh zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr (ST 226)

zrušení proto, že elektrárna je hotova a žádné dodávky již české podniky nemohou uskutečnit

předložen PS 10.6.2014

zařazen na program 17. schůze PS (16.9.-1.10.2014) – neprojednán

znovu zařazen na program 19., 23., 25., 26., 27., 29., 31., 33., 36., 39., 40., 42., 44.
a 47. schůze PS – nebyl projednán

zařazen na 48. schůzi PS (28.6.-13.7.2016) – projednán v 1. čtení

na 50. schůzi PS (16.10.-11.11.2016) – projednán ve 2. čtení

na 53. schůzi PS (29.11.-9.12.2016) – zamítnut ve 3. čtení

do PS byl předložen vládní návrh totožný s návrhem KSČM

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1998 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (ST 234)

cílem je navrácení stavu před novelou provedenou zákonem č. 424/2010 Sb. – týká se údajů zapisovaných do občanského průkazu

předložen PS 17.6.2014

zařazen na program 17. schůze PS (16.9.-1.10.2014) – neprojednán

znovu zařazen na program 19. schůze PS (21.10.-7.11.2014) – 1. čtení

k dalšímu projednávání nedošlo – došlo ke změně zákona o občanských průkazech (vládní návrh)

Návrh zákona o majetkovém přiznání a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o majetkovém přiznání)(ST 235)

cílem je omezení či zamezení daňových úniků

předložen PS 18.6.2014

zařazen na program 17. schůze PS (16.9.-1.10.2014) – neprojednán

znovu zařazen na program 19. a 23. schůze PS - neprojednán

znovu zařazen na program 25. schůze PS (20.1.-13.2.2015) – 1. čtení neukončeno, projednávání odročeno

znovu zařazen na program 39. schůze PS (19.1.-12.2.2016) – pokračovalo projednávání - zamítnut

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (ST 238)

cílem je úprava motivačního opatření proti dlužníkovi výživného na zletilé dítě do 26 let věku, pokud se toto připravuje na budoucí povolání – opatření spočívá v pozastavení řidičského oprávnění i pro tyto případy

předložen PS 24.6.2014

zařazen na program 17. schůze PS (16.9.-1.10.2014) – neprojednán

znovu zařazen na program 19., 23., 25., 26., 27. a 39. schůze PS – nebyl projednán

znovu zařazen na program 42. schůze PS (1.-23.3.2016) – projednán v 1. čtení

zařazen na program 47., 48., 49., 50., 53., 54., 55. a 56. schůze PS do 2. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 57. schůze PS (16.5.-9.6.2017) – schválen ve 2. čtení

na 59. schůzi PS ( 27.6.-14.7.2017) – schválen ve 3. čtení

23.8.2017 doručen k podpisu prezidentovi

Návrh zákona o zajištění právní pomoci (ST  390)

vytvoření systému poskytování právní pomoci a zabezpečení jejího poskytování
v zákoně stanoveném rozsahu fyzickým osobám a právnickým osobám ze strany státu a to v případě materiální potřebnosti (povinnost státu hradit náklady právního zastoupení)

předložen PS 20.1.2015

zařazen na pořad 26. schůze PS (10.3-10.4.2015)  – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 27., 29., 31., 33., 36., 39., 42., 44., 47., 48., 49., 50. a 53. schůze PS – neprojednán

znovu zařazen na program 54. schůze PS (10.1.-3.2.2017) – 1. čtení – projednán

znovu zařazen na program 56. schůze PS (4.-28.4.2017) – 2. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 57. a 59. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (ST  392)

ruší se institut maximálního vyměřovacího základu

předložen PS 23.1.2015

zařazen na pořad 26. schůze PS (10.3.-10.4.2015) – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 27., 29., 31., 33., 36., 39., 42., 44., 47., 48., 49., 50., 53., 54., 55., 56. a 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (ST 393)

ruší se institut „karanční doby“, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém poměru náhrada mzdy nebo platu

předložen PS 23.1.2015

zařazen na pořad 26. schůze PS (10.3.-10.4.2015) – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 27. a 29. schůze PS – neprojednán

znovu zařazen na program 31. schůze PS (15.9.-2.10.2015) – projednán v 1. čtení

znovu zařazen na program 39. schůze PS (19.1.-12.2.2016) – 2. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 42. schůze PS – neprojednán

znovu zařazen na program 44. schůze PS (12.4.-6.5.2016) – projednán ve 2. čtení

znovu zařazen na program 47. schůze PS (24.5.-3.6.2016) – 3. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 48. schůze PS – neprojednán

znovu zařazen na program 49. schůze PS (6.-16.9.2016) – zamítnut ve 3. čtení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (ST 402)

úprava problematiky tzv. sociálního stipendia včetně navýšení jeho výše na 2.100,- Kč

předložen PS 11.2.2015

zařazen na program 27. schůze PS (28.4.-27.5.2015) – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 29., 31., 33., 36., 39., 42., 44., 47., 48., 53., 54., 55., 56.
a 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ST  585)

provádí legislativně technickou úpravu některých ustanovení v návaznosti na novelu energetického zákona; text ustanovení zákona je uváděn do souladu s původním záměrem vlády i poslanců a odstraňuje se nebezpečí možných škod, které by vznikly některým výrobcům elektrické energie a tepla při zemědělské výrobě

předložen PS 2.9.2015

zařazen na program 35. schůze PS (27.10.-13.11.2015) – 1. čtení – projednán

znovu zařazen na program 36. schůze PS (24.11.-18.12.2015) – 2. čtení - projednán

znovu zařazen na program 39. schůze PS (19.1.-12.2.2016) – 3. čtení - schválen

6.4.2016 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 107/2016 Sb.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ST  596)

předpokládá vyřazení novin a časopisů z první snížené sazby daně a jejich zařazení do druhé snížené sazby daně; vytváří se předpoklad pro snížení cen novin a časopisů pro konečného spotřebitele

předloženo PS 16.9.2015

zařazen na program 36. schůze PS (24.11.-18.12.2015) – neprojednán

znovu zařazen na program 39., 42., 44., 47., 48. a 49. schůze PS - neprojednán

znovu zařazen na program 50. schůze PS (18.10.-11.11.2016) –  projednán v 1. čtení
a schválen

14.2.2017 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 33/2017 Sb.

Návrh zákona o úředním jazyce České republiky a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o úředním jazyce)(ST 629)

ustanovuje český jazyk úředním jazykem České republiky; definuje podstatu, působnost a rozsah užívání úředního jazyka v České republice a stanoví povinnost ochrany, rozvoje a užívání úředního jazyka České republiky

předložen PS 21.10.2015

zařazen na program 39. schůze PS (19.1-12.2.2016) – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 42., 44., 47., 48., 49.,50., 53., 54., 55., 56. a 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona o Horské službě České republiky (ST 636)

upravuje zřízení, postavení, úkoly, činnosti, práva a povinnosti Horské služby, její financování, včetně povinností návštěvníků horských oblastí, provozovatelů služeb
a organizátorů sportovních a turistických akcí v horských oblastech a sankcí

předložen PS 26.10.2015

zařazen na program 39. schůze PS (19.1.-12.2.2016) – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 42., 44., 47., 48., 49., 50., 53., 54., 55., 56. a 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (ST  660)

provádí pouze legislativně technickou úpravu spočívající v odstranění nedostatku platného znění zákona o zdravotních službách; je odstraněna nemožnost hospitalizovat pacienta proti jeho vůli, pokud aktuálně není zjevně a bezprostředně nebezpečný sobě nebo svému okolí

předložen PS 25.11.2015

zařazen na program 39. schůze PS (19.1.-12.2.2016) – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 42., 44., 47., 48., 49., 50., 53., 54., 55., 56., a 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (ST 700)

provádí změny zákona tak, že dítě může zařízení poskytující službu péče o dítě v dětské skupině navštěvovat nikoliv do okamžiku zahájení povinné školní docházky, ale pouze do konce školního roku, v němž dosáhne věku pěti let

předložen PS 20.1.2016

zařazen na program 42. schůze PS (1.-23.3.2016) – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 44., 47., 48., 49., 50., 53., 54., 55., 56. a 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ST 701)

pozměňuje podmínky pro osvobození od poplatkové povinnosti pro fyzické osoby ze sociálních důvodů; změna se dotýká zvýšení limitního násobku životního minima z 2,15násobku na 2,5násobek za uplynulé kalendářní čtvrtletí; dotýká se též fyzické osoby žijící v téže domácnosti s dalšími osobami

předložen PS 20.1.2016

zařazen na program 42. schůze PS ( 1.-23.3.2016) – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 44., 47., 48., 49., 50., 53., 54., 55., 56. a 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (ST  721)

odstraňuje nedostatky současné právní úpravy; pevně stanovuje princip, který by měl zabránit nekontrolovatelnému a jen těžko zákonným způsobem ovlivnitelnému rozevírání nůžek mezi odvody státu a ostatních skupin pojištěnců

předložen PS 17.2.2016

zařazen na program 44. schůze PS (12.4.-6.5.2016) – 1. čtení neprojednán

znovu zařazen na program 47., 48., 49., 50., 53., 54., 55., 56. a 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ST 738)

předpokládá zdanění finanční náhrady, ne kterou vznikl nárok ze zákona, a která je paušální a její výše reprezentuje hodnotu původního majetku, který se oprávněným osobám nevydává

předložen PS 11.3.2016

zařazen na pořad 47. schůze PS (24.5.-3.6.2016) – 1. čtení – neprojedenán

znovu zařazen na program 48., 49., 50., 53., 54., 55., 56. a 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (ST 749)

provádí legislativní úpravu, jejímž cílem je zvýšení motivace subjektů k oznamování případů pasivní korupce

předložen PS 29.3.2016

zařazen na program 47. schůze PS (24.5.-3.6.2016) – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 48., 49., 50., 53., 54., 55., 56. a 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ST  770)

předpokládá nahradit jednotnou sazbu daně z příjmů fyzických a právnických osob progresivním zdaněním; u daně z přidané hodnoty předpokládá nahrazení současných tří sazeb pouze dvěma sazbami a také snížení u základní sazby na 5 %

předložen PS 31.3.2016

zařazen na program 47. schůze PS (24.5.-3.6.2016) – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 48., 49., 50., 53., 54., 55., 56. a 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona o náhradním výživném a o změně některých zákonů (zákon o náhradním výživném)(ST 780)

upravuje poskytování náhradního výživného státem nezaopatřeným dětem k zajištění jejich výživy v případě, že fyzická osoba, která má k dítěti soudem stanovenou vyživovací povinnost tuto opakovaně řádně neplní

předložen PS 15.4.2016

zařazen na program 47. schůze PS (24.5.-3.6.2016) – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 48., 49., 50., 53., 54., 55., 56. a 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona o Pražském hradu (ST 781)

vytváří obecný právní rámec ochrany celého areálu Pražského hradu jakožto majetku České republiky majícího nesmírnou historickou a kulturní hodnotu

předložen PS 18.4.2016

zařazen na program 47. schůze PS (24.5.-3.6.2016) – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 48., 49., 50., 53., 54., 55., 56. a 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (ST 818)

předpokládá posunutí účinnosti tzv. inkluze o jeden rok, tj. z 1. září 2016 na 1. září 2017

předložen PS 24.5.2016

zařazen na program 49. schůze PS ( 6.-16.9.2016) – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 50., 53., 54., 55., 56. a 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh ústavního zákona o referendu o vypovězení Severoatlantické smlouvy (ST 908)

předložen PS 15.9.2016

zařazen na program 53. schůze PS (29.11.-9.12.2016) – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 54., 55., 56. a 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (ST 955)

zavádí nepromlčitelnost trestných činů spáchaných při realizaci zákona o tzv. velké privatizaci a zákonů upravujících zadávání veřejných zakázek

předložen PS 3.11.2016

zařazen na program 54. schůze PS (10.1.-3.2.2017) – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 55., 56. a 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (ST 961)

zavádí nový trestný čin „Hanobení prezidenta republiky“ a v souvislosti s tím provádí legislativně technickou úpravu zákona o některých přestupcích (ustanovení týkající se přestupků proti veřejnému pořádku)

předložen PS 11.11.2016

zařazen na program 54. schůze PS (10.1.-3.2.2017) – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 55., 56. a 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (ST 975)

změna podmínek dotování soukromých škol

předložen PS 1.12.2016

zařazen na program 55. schůze PS (21.2.-15.3.2017) – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 56. a 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (ST 1016)

zavádí nový trestný čin „Příživnictví“; odmítání práce či možnosti opatřit si prostředky jinak zákonným způsobem

předložen PS 2.2.2017

zařazen na program 56. schůze PS (4.-28.4.2017) – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ST 1042)

upravuje rozsah hrazených služeb v oblasti očkování seniorů proti pneumokokovým infekcím

předložen PS 22.2.2017

zařazen na program 56. schůze PS (4.-28.4.2017) – 1. čtení – neprojednán

znovu zařazen na program 57. schůze PS – neprojednán

zůstal neprojednán

Návrh zákona o některých otázkách spojených s převodem vlastnického práva k zemědělským pozemkům (ST 1046)

řeší právní úpravu ochrany zemědělské půdy při převodu vlastnického práva k ní

předložen PS 1.3.2017

zařazen na program 57. schůze PS (4.-28.4.2017) – 1. čtení – neprojednán

zůstal neprojednán

P ř í l o h a   č. 2

Jednotliví poslanci byli spolupředkladateli následujících poslaneckých návrhů:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ST 124)

Návrh ústavního zákona o funkčním období zastupitelstva hl.m.Prahy zvoleného ve volbách v roce 2014 (ST 125)

Návrh zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (ST 127)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (ST 219)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obraným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon
o nakládání s bezpečnostním materiálem) (ST 237)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (ST 320)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (ST 323)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (ST 372)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (ST 394)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (ST 404)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ST 451)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (ST 533)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (ST 539)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (ST 742)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů (ST 817)

Návrh zákona o podpoře zahrádkářské činnosti a o úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákona) (ST 857)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích) (ST 920)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (ST 960)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ST 976)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s problematikou umísťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně další zákonů (ST 977)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů (ST 1010)

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. (ST 1021)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (ST 1022)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (ST 1038)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (ST 1087)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů (ST 1089)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze (ST 1094)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů (ST 1095)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. (ST 1124)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Autor: 
15. schůze VV ÚV KSČM ze dne 12.10.2017
Zdroj: 
KSČM