Horní Stropnice: Jednal VI. Jihočeský krajský sněm Klubu českého pohraničí

25. 4. 2022
Klub českého pohraničí, z.s.
Jihočeská krajská rada KČP
Jana Žižky z Trocnova      

PROVOLÁNÍ

VI. Jihočeského krajského sněmu Klubu českého pohraničí

            My, demokraticky zvolení delegáti Klubu českého pohraničí ze všech jihočeských územních klubů, sešli jsme se 23. dubna 2022 v Horní Stropnici, abychom si v roce 20. výročí vzniku naší krajské rady připomněli občanskou iniciativu, houževnatost a trvalý odkaz zakladatelů klubu na jihu Čech. Připomínáme všem, že Jihočeská krajská rada vznikla ustavujícím shromážděním 5. června 2002 v Českých Budějovicích.

            S úctou vzpomínáme na naše otce, zakladatele a přátele Jána Dorotoviče, Miloslava Kvíderu a Františka Poláka, kteří již nejsou mezi námi. Rovněž tak vzpomínáme na našeho obětavého českého vlastence, přítele Gustava Janáčka, posledního předsedu Jihočeské krajské rady a Národní rady KČP, který nedávno odešel do hraničářského nebe. Jejich  myšlenky, vlastenecké dílo, ideové a organizátorské působení jsou zdrojem a inspirací  pro naší každodenní vlasteneckou práci. V tomto roce si také připomeneme 30. výročí vzniku našeho vlasteneckého spolku, který byl založen v severočeském Chomutově 22. července 1992. Náš krajský sněm se koná v roce, v kterém se dne 11. července bude konat XI. Národní sněm KČP v hlavním městě Praze.

            Vyslovujeme velkou nespokojenost, že dochází k postupnému a zrychlujícímu se trendu poklesu životní úrovně našeho obyvatelstva, zejména nižších a středních vrstev společnosti. Nejsme spokojeni s tím, že tak rychle narůstají ty nejzákladnější životní náklady jako je zdražování potravin, zdražování energií, PHM, bydlení, jízdného a dalších nákladů. Jsme znechuceni vysokou mírou inflace, která mnohým odpovědným hospodářům a domácnostem znehodnocuje životní úspory a také jejich důchody nebo platy. Mnohé hospodářské ukazatele svědčí o tom, že tolik opěvované sociální tržní hospodářství ztrácí přívlastek sociální a také tržní. Nesouhlasíme s tím, aby cenu elektrické energie, které má naše národní hospodářství díky vybudovaným kapacitám přebytek, určovala zahraniční burza a na úkor českých spotřebitelů obohacovaly se burzovní pijavice v zahraničí. V nynější situci by bylo správné určit státem nejvyšší cenu elektřiny a plynu. Celý ČEZ by se měl vrátit do rukou státu. Nemělo by se váhat s výstavbou dalších jaderných bloků jak v Dukovanech,  tak i v Temelíně. Díky prozíravé a vysoce odpovědné národohospodářské politice ČSSR dnes máme dostatek elektrické energie. Přes určitý zásah státu je cena PHM stále neodůvodněně vysoká a zasluhuje nejenom hlídat marže prodejců a distributorů, ale přímo určit nejvyšší možnou cenu.

            Nesouhlasíme s omezeními v svobodném šíření informací a se zakazováním mnohých nezávislých internetových stránek. Kategoricky nesouhlasíme s postupným zaváděním cenzury a nelíbí se nám, že svobodní občané jsou pod hrozbou různých šikan nuceni k autocenzuře. To vše pod zavádějící záminkou, že jsme ve válce. My moc dobře víme, že v žádné válce s Ruskem nejsme a kategoricky tvrdíme, že v ní ani nechceme být.

            V současné složité mezinárodní a vojenskopolitické situaci i nadále pevně stojíme na principech mírového soužití mezi státy a národy. Klub českého pohraničí je od svého založení principiálním obhájcem míru v Evropě a ve světě. Východisko z bratrovražedné války mezi slovanskými národy Ukrajiny a Ruska vidíme v okamžitém zastavení palby a bojové činnosti a v mírovém vyřešení občanského konfliktu politickým jednáním. Nedávno jsme na veřejných politických shromážděních v Praze a v Jihlavě vyslovili kategorický nesouhlas s vojenskou podporou ozbrojených sil Ukrajiny dodávkami vojenského materiálu(zbraní, vojenské techniky, munice a jiného vybavení určeného na podporu bojové činnosti). Také nesouhlasíme s možností občanů ČR účastnit se na ozbrojeném konfliktu coby dobrovolníci na obou stranách válčících stran. Souhlasíme pouze s poskytnutím masivní humanitární pomoci strádajícímu obyvatelstvu Ukrajiny. Ke všem otázkám vztahujícím se k ozbrojenému konfliktu na Ukrajině jsme se vyjádřili formou dopisu  přítele Jaroslava Hudce, předsedy Národní rady KČP, který byl zaslán v březnu tohoto roku panu Fialovi, předsedovi Vlády ČR. Velmi nás mrzí, že na dopis zatím neznáme odpověď předsedy vlády ČR.

            Velkou pozornost budeme i nadále soustřeďovat na obhajobu dekretů prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše. Postavíme se proti jakékoliv snaze zpochybňovat jejich místo a úlohu v našem právním řádu. Budeme bránit státnický odkaz prezidenta, budovatele Československa Dr. Edvarda Beneše a s tím související státní hranice ČR a její státoprávní uspořádání. Vyjadřujeme kategorický nesouhlas s možným pořádáním shromáždění a sněmů SL kdekoliv v ČR.

            Rozhodně nesouhlasíme  s jakoukoliv cizí vojenskou přítomností v České republice a vyzýváme vládní a politické představitele naší země, aby odmítli rozmístění cizích vojsk, základen a zbraní na našem státním území.

             Ani v budoucnu ve svém úsilí nepolevíme a nenecháme se zastrašit nebo umlčet při obhajobě historické pravdy. Pravdivé objasňování našich dějin, zejména mladé generaci, budeme považovat i nadále za jeden z našich nejdůležitějších cílů a úkolů klubové práce. Budeme i nadále veřejně a otevřeně vystupovat s projevy nesouhlasu proti porušování Ústavy ČR a zákonů, proti ekonomické, sociální, politické nespravedlnosti a diskriminaci občanů ČR.

            Jihočeská krajská rada KČP Jana Žižky z Trocnova je připravena k spolupráci s politickými stranami, hnutími a vlasteneckými spolky, s kterými nalezneme shodu nebo podobnost v cílech a zájmech naší činnosti na veřejnosti.

V Horní Stropnici  23. dubna 2022

Fotogalerie

Autor: 
VI. sněm Jihočeského krajského Klubu českého pohraničí
Zdroj: 
Klub českého pohraničí, z.s. Jihočeská krajská rada KČP Jana Žižky z Trocnova